خرید
فروشگاه بینوکولارز

227 ورزش هایی که کارایی بهتری برای چربی سوزی شما دارد عبارتند از :

شرط اول برنامه غذایی

شرط دوم انجام دادن  ورزش های هوازی

شرط سوم تمرینات شکم

الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابیده

ب _انجام حرکت ورزشی دراز و نشست

ج _انجام حرکت ورزشی پا دوچرخه

204 استخوان باسن از زمین بلند شود. سپس به آرامی پاها را به موقعیت اول برگردانید.